Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie. Združuje 4.500 aktívnych členov v 57-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Hlavným pilierom asociácie je klubová činnosť v rámci celého Slovenska. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár Labák.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

AMAVET prináša mladým, talentovaným vedátorom možnosť rozvíjať svoj potenciál na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Každoročne vysiela víťazov Festivalu vedy a techniky na rôzne medzinárodné súťaže a prehliadky vedeckých projektov. Medzi najprestížnejšie medzinárodné súťaže jednoznačne patrí aj Intel ISEF, organizovaný v Spojených štátoch amerických. Za posledné roky naši účastníci získali na tejto súťaži viacero významných úspechov. AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania.

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Žiaci základných a stredných škôl. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím v maximálnom zložení troch autorov.

Prihláste sa do súťaže prostredníctvom registrácie a vyplnením formulára  na tomto odkaze https://registracia.juniorinternet.sk/. Prihlásiť sa môžete do jednej alebo viacerých súťažných kategórií. Podať môžete aj viac ako  jednu prihlášku.

V prípade, že údaje nebudú vyplnené pravdivo a kompletne, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť prácu zo súťaže.

  • URL odkazy musia byť počas hodnotenia funkčné.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom alebo jedným z autorov projektu, ktorý prihlasuje. V prípade, ak má projekt ďalších autorov, má ich súhlas na prihlásenie projektu do súťaže.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí so zverejnením názvu, URL, obrázkov projektu), mien a priezvisk autorov.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí  s poskytnutím osobných údajov pre účely súťaže. Ak máme menej  ako 16 rokov, má súhlas rodiča/zákonného zástupcu o poskytnutí osobných údajov organizátorovi súťaže.

Prihlasovanie je spustené do 3. 3. Po tomto termíne nasleduje hodnotenie prihlásených prác, začiatkom apríla organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a postupujúcim žiakom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na súťažnej konferencii.

3

JuniorWEB – webové stránky, ktoré sú umiestnené na internete,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce šírené prostredníctvom internetu,

JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na webovej stránke,

JuniorAPP – mobilné aplikácie,

JuniorCONTENT– práce s jedinečným obsahom weby, aplikácie, blog, vlog, profil na sociálnych sieťach


Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných IT projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich projekte. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj responzivita a bezpečnosť.

Hodnotiacu komisiu zverejňuje organizátor súťaže pred začatím hodnotenia prihlásených prác.

Hodnotiaca komisia vyberie práce žiakov, ktorých organizátor pozve na finále súťažnej konferencie Junior Internet. Finále sa koná na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (v roku 2020 a 2021 online formou videokonferencie) a hodnotiaca komisia na ňom ocení víťazné práce. Podujatie je verejne prístupné a vhodné aj pre školské skupiny.

Po I. kole hodnotenia organizátor zverejní zoznam postupujúcich projektov na konferenciu na webe súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

Konferencia je dvojdňová (piatok a sobota). Postupujúci autori si pripravia prezentáciu v max. dĺžke 3,5 minúty (3m a 30s). Časový limit je záväzný a po ňom bude prezentácia ukončená. Ubytovanie, dopravu, stravu počas programu (v prípade  prezenčnej formy) súťažiacim a sprievodu  (neplnoletých) zabezpečuje organizátor.

Otvoriť chat
1
Potrebujete pomoc?
JUNIOR INTERNET
Dobrý deň👋Ako Vám môžem pomôcť?
Môžete mi napísať na WhatsApp